Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Obwieszczenia

Plany Zagospodarowania oraz Studium

WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-06-30 15:08
Ostatnia zmiana: 2009-06-30 15:08
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:3255
Wszystkie strony:1427330

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plObwieszczenia 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 OBWIESZCZENIA w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2009-05-22 18:43:52
2 Obwieszczenie
2009-06-22 16:38:38
3 Obwieszczenie
2009-06-22 16:38:42
4 Obwieszczenie
2009-06-22 16:38:47
5 Obwieszczenie w sprawie wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. : "Budowa sieci wodociągowej z projektowanej stacji uzdatniania wody Mały Staw do stacji uzdatniania wody Sosnówka Górna"
2009-08-24 16:46:12
6 Obwieszczenie
2009-09-22 16:33:25
7 Obwieszczenie
2009-09-22 16:33:28
8 Obwieszczenie
2009-09-22 16:33:32
9 Obwieszczenie
2009-09-25 15:22:43
10 Obwieszczenie
2009-10-21 15:04:27
11 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mysłakowice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami zlokalizowanego w Ściegnach - Kostrzycy.
2009-10-26 14:04:18
12 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podgórzyn o przystapieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarwoania przestrzennego GMiny Podgórzyn oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połozonych przy granicy gminy w obrebie Marczyce
2009-11-24 14:52:21
13 Obwieszczenia Wojta Gminy Myslakowice w sprawie wydania dercyzji o ustaleniu lojkalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.11.2009 r.
2009-11-30 14:49:13
14 Obwieszczenie
2009-12-03 16:31:03
15 Obwieszczenie
2009-12-15 14:07:05
16 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2010-01-05 16:57:13
17 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podgorzyn dot. zakończenia postępowania administracyjnegi poprzez wydanie decyzji nr 1/2010 p.n."Budowa kompleksu boisk sportowych..."
2010-01-19 16:23:00
18 Obwieszczenie
2010-01-27 16:11:19
19 Obwieszczenie
2010-01-27 16:11:35
20 Obwieszczenie
2010-01-27 16:11:39
21 Obwieszczenie
2010-01-27 16:11:44
22 Obwieszczenie
2010-01-27 16:11:48
23 Obwieszczenie
2010-01-27 16:11:53
24 Obwieszczenie
2010-02-09 15:10:02
25 obwieszczenie nr 173 o wyłożeniu do publiczenego wgladu dokumentacji: zmiany części graficznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn oraz miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy granicy gminy w obrębie Marczyce (gm. Poadgórzyn)
2010-03-30 14:58:05
26 obwieszczenie nr 172 o wyłożeniu do publiczenego wgladu dokumentacji: zmiany części graficznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn oraz miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy granicy gminy w obrębie Marczyce (gm. Poadgórzyn)
2010-03-30 14:57:47
27 Obwieszczenie dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: budowa kablowej sieci elektrycznej i oswoetlenia drogowego odcinka drogi ul. Karkonoskiej i ul. Sadowej w Sosnówce, Gmina Podgórzyn, w granicach działek 653/6, 729, 54/1, 682 w Sosnówce
2010-04-13 14:23:32
28 Obwieszczenia dotyczy wszczęcia postepowania administarcyjnego w sparwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmaierzenia inwestycyjnego p.n: "budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE De63 na działkach nr 750dr, 747, 744 i 590/1 w Ścięgnach, Gmina Podgórzyn".
2010-04-19 13:27:38
29 Obwieszczenia dotyczy: wszczęcia postępowania administarcyjnego w sparwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego p.n: "budowa alatny na istniejącym placu zabaw na części działki nr 255 w Ścięgnach".
2010-04-19 13:28:33
30 Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałaem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr 235/4 w Borowicach
2010-04-21 16:36:39
31 Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałaem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr 235/2 w Borowicach
2010-04-21 16:36:50
32 Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałaem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr 235/3 w Borowicach
2010-04-21 16:36:59
33 Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałaem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr 235/1 w Borowicach
2010-04-21 16:37:14
34 Obwieszczenie
2010-04-27 13:40:14
35 obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głebock w Gminie Podgórzyn w granicy działek nr: 100, 101, 113/5, 113/6, 114/1, 116/4, 130/1, 130/2, 133, 134, 135/1, 135/3, 138/8, 138/9, 139/5, 139/7, 140, 151/1, obręb Głębock oraz dz. nr 81/11 i 584 obręb Miłków, Gmina Podgórzyn
2010-05-05 15:44:08
36 Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałaem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr 235/5 w Borowicach
2010-05-28 15:53:23
37 Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałaem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr 235/6 w Borowicach
2010-05-28 15:53:42
38 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn NrXLIX/420/10 z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na granicy obrębów Ścięgny i Miłków w gminie Podgórzyn
2010-06-15 14:27:03
39 Obwieszczenie Obwieszczenie wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2010-06-10 16:53:36
40 Obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w gminie Podgórzyn
2010-06-10 16:52:50
41 Owieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr XLIX/420/10 z dnia 23 lutego 2010r. w sparwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na granicy obrębów Ścięgny i Miłków w gminie Podgórzyn
2010-06-21 08:44:12
42 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod obiekty zaopatrzenia w wodę w Sosnówce.
2010-07-02 08:47:00
43 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE dot. opracowanego projektu decyzji o ustalęiu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Karkonoskiegó Centrum Gospodarki Odpadami polegającej na podniesieniu maksymalnej rzędę składowania odpadów w sektorze nr 1 składowiska odpadów innyctr niz iiebezpieczne i objęte w Karkonoskim Centrum Gospodarki odpadami zlokalizowanym w Ścięgnach - Kostrzycy".
2010-10-13 16:00:38
44 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami polegającej na podniesieniu maksymalnej rzędnej składowaniao dpadów w sektorze nr 1 składowiska odpadów innych niŻ niebezpiecznę i objęte w Karkonoskim CentrumGospodarki odpadami zlokalizowanym w Ścięgnach - Kostrzycy
2010-10-13 16:00:24
45 Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ”Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w obrysie budynku z częścią rekreacyjną w obrysie budynku (basen) oraz budynku gospodarczego i budynku gospodarczo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (tj. studnią, zbiornikiem oleju opałowego 4000 dm3, ew. kolektorami słonecznymi lub pompą cieplną, szczelnym zbiornikiem bezodpływowym ścieków sanitarnych i przyłączem elektrycznym), w granicach działki nr 13/3 w Borowicach, gmina Podgórzyn”.
2010-10-19 15:33:25
46 Obwieszczenie
2010-11-10 14:35:08
47 Obwieszczenie
2010-11-10 14:35:14
48 Obwieszczenie
2010-11-10 14:35:33
49 Obwieszczenie
2010-11-10 14:35:41
50 Obwieszczenie
2010-11-10 14:35:46
51 Obwieszczenie
2010-11-10 14:35:50
52 Obwieszczenie
2010-11-10 14:35:55
53 Obwieszczenie W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2010-11-26 13:59:19
54 Obwieszczenie Wójta o ponownym wyłożeniu do publiczngo wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ścięgny w gminie Podgórzyn
2011-02-15 16:02:30
55 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ”Budowie 3 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz podziałem działki na 4 działki (3 pod budowę budynków mieszkalnych i 1 jako drogę wewnętrzną) na terenie działki nr 91 obręb Borowice, Gmina Podgórzyn”.
2011-02-28 17:03:56
56 Obwieszczenia 1. Prognoza OS - Marczyce - wyłożenie do publicznego wglądu.
2. Prognoza oddziiałływaniia na środowiisko dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działek nr 69//2, 47//7 i 47//8 obręb Marczyce- wyłożenie do publicznego wglądu.
3. Projekt MPZP - Marczyce - wyłożenie do publicznego wglądu.
4. Zmiana studium dot. Marczyc- wyłożenie do publicznego wglądu.
2011-04-12 09:09:26
57 Zarządzenie nr 34/2011 r. W sprawie rozpatrzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2011-04-21 15:42:06
58 Sprostowanie obwieszczenia
2011-05-18 15:38:20
59 Informacja dla osób ubiegających się o informację dotyczącą przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2011-08-11 14:59:45
60 Obwieszczenie
2011-08-29 11:57:27
61 Obwieszczenie
2011-08-29 11:57:36
62 Obwieszczenie
2011-08-29 11:57:46
63 Obwieszczenie
2011-08-29 11:58:02
64 Obwieszczenie
2011-08-29 11:58:19
65 Obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w Gminie Podgórzyn
2011-09-23 13:05:45
66 Obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wgląduojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w Gminie Podgórzyn.
2011-09-23 13:06:13
67 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w gminie Podgórzyn oraz rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w gminie Podgórzyn.
2011-10-17 15:16:16
68 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w miejscowości Podgórzyn.
2011-11-08 15:09:18
69 OBWIESZCZENIA o ponownym (III) wylożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ściegny w gminie Podgórzyn.
2011-11-15 16:00:25
70 Zarządzenie Wójta Gminy Podgórzyn w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożoneg do pubIicznego wg|ądu projektu zmiany studium uwarunkowaiń kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn. Zarządzenie dotyczy zmiany obejmującej obręb Miłków w granicacha administracynych.
2011-12-05 18:06:52
71 Obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn, dla obszaru położonego w obrębie Miłków, przy drodze powiatowej nr 2471D w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 366
2013-10-30 11:52:00
72 Obwieszczenie
2013-11-26 15:30:36
73 Obwieszczenie OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O POZOLENIU WODNOPRAWNYM DLA OBWODNICY DROGI NR 366 GŁEBOCK- KOWARY
2013-12-05 13:24:28
74 Obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjin celu publicznego dla budowy sieci gazowej na działkach przy ul. Ogrodowej w Podgórzynie.
2014-02-18 11:24:43
75 Obwieszczenie
2014-02-19 18:37:32
76 Obwieszczenie
2014-02-20 11:53:45
77 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu przeznaczonego pod centrum usługowe w Miłkowie.
2014-04-08 14:05:47
78 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu przeznaczonego pod centrum usługowe w Miłkowie.
2014-04-14 14:14:48
79 Obwieszczenie
2014-09-30 08:10:30