Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Obwieszczenia

Plany Zagospodarowania oraz Studium

WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2011-04-18 09:47
Ostatnia zmiana: 2011-04-18 09:47
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:3573
Wszystkie strony:1427336

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plPlany Zagospodarowania oraz Studium 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwała nr VII/29/11 w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn
2011-07-01 12:02:10
2 Uchwała nr VII/30/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
2011-07-01 12:02:23
3 Uchwała nr XII/94/07 z dn. 12.09.2007 r. dla rejonu dz. nr 516/1 w Miłkowie + załącznik graficzny
2012-07-17 16:00:39
4 Uchwała nr XXXV/310/09 z dn. 24.02.2009 r. dla terenów przeznaczony7ch pod gospodarkę ściekową w Miłkowie
2012-07-17 16:00:27
5 Uchwała nr XXXV/308/09 z dn. 24.02.2009 dla rejonu dz.nr 780 w miejscowosci Sosnówka
2012-07-17 16:00:14
6 Uchwała nr XXIII/170/08 z dn. 04.06.2008 r. dla części terenów w obrębach Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn
2012-07-17 16:00:04
7 Uchwała XLVI/366/06 z dn. 25.10.2006 dla terenów przy zachodniej granicy gminy Podgórzynw obrębie Staniszów + załącznik graficzny
2012-07-17 15:59:47
8 Uchwała nr XLIX/420/10 z dn. 23.02.2010 r. dla terenów na granicy Milkowa i Ściegnie
2012-07-17 15:59:01
9 Uchwała Nr IX/55/11 z dn. 15.06.2011 dla rejonu działek 69/2, 47/7 i 47/8 w miejscowości Marczyce Gmina Podgórzyn
2012-07-17 15:58:48
10 Uchwała nr 0150-XXI/160/08 z dn. 24.04.2008 r.w sprawie miejscowego planu zagopodarowania przestrzentrego terenów działek nr 2, 5/28, 5 /31dr( część)14, dr (część1)'5 w (część),33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2,36/1,36/2, 37, 38, 304/2( część), 308/1dr, 308/2dr, 309dr (część) w obrębie Staniszów w gmina Podgórzyn.
2012-07-17 15:58:37
11 Uchwała nr XXXV/311/09 z dn. 24.02.2009 r. dot. byłego rejonu fabryki papieru w Miłkowie.
2012-07-17 15:58:13
12 Uchwała nr XXVII/219/08 z dn. 16.09.2008 r. w sprawie dz. nr 345/34, 534/7 i 344/7 w miejscowości Podgórzyn
2012-07-17 15:58:01
13 Uchwała Nr XXIII/171/08 z dn. 04.06.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2711D w Miłkowie
2012-07-17 15:57:45
14 Uchwała Nr LVI/481/10 z dn. 27.09.2010 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod obiekty zaopatrzenia w wodę w Sosnówce.
2012-07-17 15:57:27
15 Uchwała Nr LV/480/10 Rady Gminy Podgórryn z dnia 27 września 2010r .w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy granicy gminy w obrębie Marczyce gminie Podgórzyn .
2012-07-17 15:57:04
16 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA M.SCIEGNY
2012-09-19 16:48:13
17 Plan dla wsi Miłków
2012-10-29 17:06:46
18 wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn, dla obszaru położonego w obrębie Miłków, przy drodze powiatowej nr 2471D w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 366.
2013-10-30 11:50:25
19 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla działek nr 694/5, 694/6, 694/7, 694/8, 694/9 oraz części działki nr 694/14 obręb Miłków"
2014-05-28 12:22:46