Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Obwieszczenia

Plany Zagospodarowania oraz Studium

WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-05-22 18:43
Ostatnia zmiana: 2010-03-01 09:24
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:10940
Wszystkie strony:1427234

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plPLANOWANIE PRZESTRZENNE
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Obwieszczenia
>> Plany Zagospodarowania oraz Studium
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodaraowania przestrzennego
2009-05-22 18:44:18
2 wniosek o wydanie wypisu
2009-05-22 18:44:25
3 wniosek o wydanie wypisu wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
2009-05-22 18:44:38
4 wniosek o ustalenie warunków zabudowy
2009-12-01 15:38:22
5 Uchwała nr XXXV/310/09 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty gospodarki ściekowej w Miłkowie.
2010-08-09 15:40:40
6 Uchwała nr XXXV/310/09 r. załącznik graficzny
2010-08-09 15:41:12
7 Uchwała XXIII/170/08 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn
2010-08-09 15:52:37
8 Uchwała XXIII/170/08 r. załącznik graficzny
2010-08-09 15:52:52
9 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2741D w Miłkowie
2010-08-09 15:58:43
10 Uchwała Synteza wyników prognozy oddziaływania na środowisko
2010-08-09 15:59:15
11 Uchwała Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2741d w Miłkowie
2010-08-09 15:59:49
12 Uchwała Synteza wyników prognozy oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny
2010-08-09 16:00:17
13 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2741D w Miłkowie - załącznik graficzny
2010-08-09 16:00:39
14 Uchwała nr XXVII/219/08 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 345/34, 534/7 oraz 344/7 w Podgórzynie
2010-08-09 16:03:00
15 Uchwała nr XXVII/219/08 r. załącznik graficzny
2010-08-09 16:03:11
16 Uchwała nr XXXV/308/09 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 780 w obrębie Sosnówka
2010-08-09 16:06:01
17 Uchwała nr XXXV/308/09 r. załącznik graficzny
2010-08-09 16:06:10
18 Uchwała nr 0150-XXI/160/08 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 2, 5/28, 5/31dr (część), 14dr (część), 15w (część), 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 304/2 (część), 308/1dr, 308/2dr i 309dr (część) w obrębie Staniszów w Gminie Podgórzyn,
2010-08-09 16:23:27
19 Uchwała nr 0150-XXI/160/08 r. załącznik
2010-08-09 16:23:43
20 Uchwała nr 0150-XXI/160/08 r. załącznik
2010-08-09 16:23:51
21 Uchwała nr 0150-XXI/160/08 r. Uzasadnienie
2010-08-09 16:23:59
22 Uchwała nr 0150-XXI/160/08 r. załącznik graficzny
2010-08-09 16:24:10
23 Obwieszczenie WÓJTA GMINY PODGÓRZYN - w sprawie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia P E De 90 na działce nr 728l5dr w Ścięgnach.
2010-09-28 15:21:18
24 Obwieszczenie oponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w gminie Podgórzyn
2010-09-28 15:21:46
25 Obwieszczenie zostało przeprowadzone i zakonczone postępowania administracyjne przez wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego N r 10/2010 z dnia 23.09.2010r dla zamierzenia inwestycyjnego pn .: budowa "budynku socjalnego wielorodzinnego na działce nr 35/8 w Sosnówce' wraz z niezbędną ińfrastrukturą techniczną na działkach nr 35/8, 655/2dr oraz wjazdem indywiduaIńym z działki drogowej gminnej nr 655/2dr na działkę nr 35/8 w Sosnówce, Gmina Podgórzyn
2010-09-28 15:22:03
26 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE dot. opracowanego projektu decyzji o ustalęiu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Karkonoskiegó Centrum Gospodarki Odpadami polegającej na podniesieniu maksymalnej rzędę składowania odpadów w sektorze nr 1 składowiska odpadów innyctr niz iiebezpieczne i objęte w Karkonoskim Centrum Gospodarki odpadami zlokalizowanym w Ścięgnach - Kostrzycy".
2010-10-13 16:00:38
27 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami polegającej na podniesieniu maksymalnej rzędnej składowaniao dpadów w sektorze nr 1 składowiska odpadów innych niŻ niebezpiecznę i objęte w Karkonoskim CentrumGospodarki odpadami zlokalizowanym w Ścięgnach - Kostrzycy
2010-10-13 16:00:24
28 OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji transformatorowej- kontenerowej typu MRw - b2pp20/630-3z powiązaniem linii kablowejś redniegon apięcia( 20kV)i niskiego napięcia".
2010-10-13 16:00:11
29 OBWIESZCZENIE WÓTA GMINY MYSŁAKOWICE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
2010-10-13 15:59:55
30 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej dyskusj i publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Scięgny w gminie Podgórzyn oraz rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego dla wsi Ścięgny w Gminie Podgórzyn.
2010-10-13 15:59:35
31 Zarządzenie nr 108/2010 W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ściegny w gminie Podgórzyn
2010-11-02 15:32:56
32 Zarządzenie nr 109/2010 w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn
2010-11-02 15:31:41
33 Zarządzenie nr 2/2011 r. W sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2010
2011-01-28 17:05:51
34 Obwieszczenie Wójta o ponownym wyłożeniu do publiczngo wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ścięgny w gminie Podgórzyn
2011-02-15 16:02:30
35 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn.
2011-03-31 15:33:23
36 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn.
2011-03-31 15:34:26
37 Informacja dla osób ubiegających się o informację dotyczącą przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2011-08-11 14:59:45
38 Zarządzenia nr 107/2011 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożone do pubIicznego wg|ądu projektu miejscowegop planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków Gminie Podgórzyn
2011-11-30 17:46:15
39 obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w gminie Podgórzyn
2012-02-09 17:31:59
40 Obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu : "Moje boisko Orlik 2012", w garnicach działek nr 499/1, 500/1, 498/3, 498/2, 498/9, 582/1 i 615/9 obręb Miłków
2012-04-24 10:15:46
41 Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia MPZP dla działek w Miłkowie
2014-02-03 16:14:32