Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA

Publicznie dostępny wykaz danych

Ogłoszenia

Nowe zasady odbioru odpadów

Azbest

Decyzja środowiskowa

Druki

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Psy agresywne

Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn

Archiwum

Uchwały

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty

ATREM

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZGŁOSZENE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-05-22 18:07
Ostatnia zmiana: 2009-05-22 18:07
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:3698
Wszystkie strony:1427299

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plOgłoszenia
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Nowe zasady odbioru odpadów
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Zawiadomienie
2009-03-23 15:21:44
2 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji międzygminnego planu gospodarki odpadami dla gmin Związku Gmin Karkonoskich" Znak RGP 7600/255/2009 z dnia 17.09.2009 r.
2009-09-17 14:56:26
3 Aktualizacja międzygminnego planu gospodarki odpadami dla Gmin Związku Gmin Karkonoskich na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016 (projekt)
2009-09-17 14:56:47
4 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji międzygminnego planu gospodarki odpadami dla Gmin Związku Gmin Karkonoskich na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016
2009-09-17 14:57:00
5 Ogłoszenie o mobilnej zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2009-10-02 14:55:07
6 Obwieszczenie o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udzialem społeczeństwa znak ZGK/168/09 z dnia 21.12.2009 r.
2009-12-22 15:25:42
7 Obwieszczenie Informacja Nadleśnictwa Śnieżka o przystąpieniu do procedury wyznaczania lasow referencyjnych zgodnie ze standardem certyfikacji gospodarki leśnej.
2010-02-10 18:25:13
8 Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wchodzącego w skład Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy.
2011-04-01 16:13:36
9 Informacja Mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Podgórzyn.
2011-09-20 15:49:59
10 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie budowli spowalniających spływ wody oraz umocnienia brzegowego na potoku Studniak (obiekt nr 3, zadanie nr 13-25-131-3), realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 260/97, 261/98 położonych w miejscowości Zachełmie, gmina Podgórzyn.
2011-09-22 14:51:45
11 Ogłoszenia Dyrektora Karkonoskliego Parku Narodowego w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochrony dla obszarów Natura 2000
2011-10-20 16:35:22
12 INFORMACJA dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającejna unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Podgórzyn.
2012-01-17 17:17:22
13 Ogłoszenie Karkonoskiego Parku Narodowego - w sprawie sporządzania projektu Planu Zadań Ochronnych Natura 2000
2012-03-02 16:15:03
14 wykaz jednostek posiadających zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych
2012-03-15 13:30:55
15 wykaz jednostek posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych
2012-03-15 13:31:44
16 Informacja dla mieszkańców gminy Podgórzyn dot. planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
2012-05-09 13:32:14
17 Informacja dla mieszkańców gminy Podgórzyn dot. planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
2012-05-16 15:34:24
18 Komunikat dot. zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.
2012-10-04 14:47:16
19 Informacja dla mieszkańców gminy- dot. planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000
2012-10-30 17:24:03
20 Informacja dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na demontażu, transporcie, unieszkodliwianiu wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Podgórzyn.
2012-11-23 22:12:24
21 ANKIETA ANKIETA - dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
2013-01-15 17:44:50
22 INFORMACJA Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy
2013-06-10 16:56:48
23 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego - dot. wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami.
2013-10-10 18:45:18
24 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 19.02.2014 r - określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn .: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary",
2014-02-25 17:02:21
25 Informacja - dot. wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy.
2014-03-25 17:50:35
26 Informacja RDOŚ w sprawie dokumentowania zdarzeń z udziałem gatunków chronionych.
2014-10-23 16:25:39
27 Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego - dotycząca przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.
2014-11-26 14:37:09