Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE

Statut Gminy

Regulamin i Statut GOPS

Statut Szkoły Podstawowej w Podgórzynie

Statut Szkoły Podstawowej w Sosnówce

Statut Szkoły Podstawowej w Ściegnach

Statut Gimnazjum w Sosnówce

Statut Urzędu Gminy w Podgórzynie

Regulamin Organizacyjny

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Podgórzyn

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta

Podatki i opłaty lokalne

Protokoły z sesji

BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-22 17:09
Ostatnia zmiana: 2006-09-25 10:30
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:3916
Wszystkie strony:1427285

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plStatut Gminy 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 3 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia Statutu Gminy Podgórzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Podgórzyn w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXII/272/2001 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 21 września 2001 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Podgórzyn z dnia 3 marca 2003 r. (poz. 971)

STATUT GMINY PODGÓRZYN

R o z d z i a ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Gmina Podgórzyn, zwana dalej w niniejszym Statucie ?Gminą?, jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym stanowią gminną wspólnotę samorządową.

3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 2

1. Gmina położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie jeleniogórskim i obejmuje obszar 8,247 ha. Na terenie gminy położone są następujące miejscowości; Borowice, Głębock, Marczyce, Miłków, Podgórzyn, Przesieka, Ściegny, Sosnówka, Staniszów i Zachełmie.

2. Granice Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 3

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze; sołectwa (wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 2 do Statutu).

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1).

2. Utworzenie, łączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej:

1) może nastąpić z inicjatywy mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo z inicjatywy organów Gminy,

2) musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada Gminy odrębną uchwałą.

3. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii mieszkańców, w ramach konsultacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Statutu. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, ekonomiczne oraz więzi społeczne.

4. Rejestr jednostek pomocniczych prowadzi Wójt Gminy.

§ 3a

1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy, w tym zwłaszcza w śród młodzieży.

2. Rada na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

3. Rada, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 3a).

§ 4

1. Herbem Gminy jest rysunek głowy muflona na tle krajobrazu górskiego z napisem ?Gmina Podgórzyn ? Karkonosze?.

Wzór herbu określa załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

2. Zasady użycia herbu Gminy określa Rada Gminy.

§ 5

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Podgórzyn.

R o z d z i a ł II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

§ 6

1. Zakres działania Gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 1).

2. Zakres działania Gminy określają:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ustawy i akty prawne wydane na jej podstawie, w granicach upoważnień ustawowych,

3) porozumienia zawarte z innymi gminami i organami administracji rządowej,

4) uchwały Rady Gminy, podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

§ 7

1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty.

2. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

1) działalność swych organów i jednostek pomocniczych,

2) tworzone w tym celu gminne jednostki organizacyjne (wykaz jednostek organizacyjnych stanowi zał. nr 4 do Statutu),

3) działalność innych podmiotów, w tym zagranicznych i organizacji pozarządowych, na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 2 pkt 2 i 3).

3. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych oraz rejestr zawartych umów i porozumień, określonych w ust. 2 pkt 3, prowadzi Wójt Gminy.

§ 8

Działania i zadania Gminy powinny uwzględniać jej turystyczno-rolniczy charakter, a szczególnie rozwój infrastruktury turystycznej, ochronę środowiska i kraj-obrazu.

R o z d z i a ł III

WŁADZE GMINY

§ 9

Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 9).

§ 10

Organami Gminy są:

1. Rada Gminy,

2. Wójt.

Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 10).

§ 11

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy.

Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.

W skład Rady wchodzą radni w liczbie 15.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 11 zd. I i II).

§ 12

1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Zakres spraw należących do wyłącznej właściwości Rady Gminy określają ustawy. Rada Gminy nie może przenosić tych kompetencji na żaden inny organ.

3. Rada Gminy ustanawia w formie uchwały, akty prawa miejscowego i może wydawać przepisy porządkowe.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 12 ust. 1, 3).

§ 13

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1, obejmują;

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2) przygotowanie projektu porządku obrad, uwzględniającego sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy,

3) dokonanie otwarcia sesji,

4) powierzenia przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych.

§ 14

1. Rada Gminy, na pierwszej sesji po wyborach, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz do dwóch Wiceprzewodniczących.

2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących nastźpuje w wyniku głosowania tajnego zarządzonego na uzasadniony wniosek pisemny ź ustawowego składu Rady Gminy. Głosowanie odbywa się na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku i uprzednim wysłuchaniu osób, których wniosek dotyczy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 14).

§ 15

1. Organami wewnętrznymi Rady Gminy są stałe i doraźne komisje powoływane przez Radę Gminy, odrębnymi uchwałami.

2. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 15 ust. 2).

§ 16

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Gminy.

§ 17

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy określa Regulamin Rady Gminy, stanowiący załącznik nr 5 do Statutu.

§ 18

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.
3. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

4. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 18).

§ 19

Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 19).

§ 22

1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 22).

§ 23

Wójt organizuje pracę Urzędu Gminy, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 23).

§ 24

Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 24).

§ 25

1. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 25).

R o z d z i a ł IV

ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA

PRZEZ MIESZKAŃCÓW Z DOKUMENTÓW

RADY I URZĘDU GMINY


§26

Mieszkańcom wspólnoty samorządowej udostępnia się wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem Gminy, poza wyjątkami określonymi w ustawach.

§27

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady (innej komórce Urzędu Gminy zajmującej się obsługą Rady), a dokumenty

z zakresu działania Wójta udostępnia się w Referacie Społeczno-Organizacyjnym, w dniach pracy Urzędu Gminy.

§ 28

1. Z dokumentów mieszkańcy mogą sporządzać no-tatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 29

Dokumenty udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego. Realizacja wniosku winna nastąpić w miarę możliwości natychmiast, a najpóźniej w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po złożeniu wniosku.

§ 30

Ograniczenia jawności życia publicznego wynikają ze względu na określone w ustawach:

ochronę wolności i praw innych osób, podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa, ochronę informacji niejawnych (tajemnica służbowa), ochronę danych osobowych.

Uprawnienia określone w § 26?29 nie znajdują zastosowania do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

R o z d z i a ł V

RADNI

§ 31

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

2. Radny jest zobowiązany brać udział w pracy Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 31 ust. 1, 2).

3. Radny ma prawo do uzyskania informacji z zakresu wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym od Urzędu Gminy i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.

4. Radny ma prawo podjąć interwencję w celu załatwienia sprawy uważnej przez niego za słuszną. Może ją podjąć we wszystkich instytucjach i urzędach Gminy, po uprzednim zawiadomieniu odpowiedniego Kierownika jednostki organizacyjnej.

5. Radni, którzy są delegatami do sejmiku samorządowego zobowiązani są składać Radzie sprawozdania z działalności Sejmiku.

6. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

§ 32

1. Radny ma prawo:

1) inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,

2) udziału w głosowaniu na sesjach,

3) występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.

2. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa regulamin Rady.

§ 33

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę.

§ 34

1. Radni mogą tworzyć, według kryteriów przez siebie przyjętych, kluby radnych, zwane dalej ?Klubami?. Przynależność do Klubów jest dobrowolna.

2. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej trzech radnych.

3. Powstanie Klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

4. W zgłoszeniu należy podać:

1) nazwę Klubu

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego Klubu.

5. W razie zmiany danych określonych w ust. 4, lub rozwiązania Klubu, przewodniczący Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym Przewodniczącego Rady.

6. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów.

§ 35

1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Klubu.

3. Przewodniczący Rady wykreśli Klub z rejestru, gdy liczba jego członków spadnie poniżej trzech.

4. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

§ 36

1. Prace Klubu organizuje jego przewodniczący, wybrany przez członków Klubu.

2. Kluby mogą uchwalać swoje regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Gminy.

§ 37

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

3. Na wniosek przewodniczącego Klubu, Wójt zobowiązany jest zapewnić niezbędne warunki organizacyjne do funkcjonowania Klubu.

R o z d z i a ł VI

MIENIE GMINY

§ 38

1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1).

2. Majątek Gminy, służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, może być zarządzany przez jednostki organizacyjne i podmioty określone w § 7 Statutu.

3. Zasady zarządzania, o jakich mowa w ust. 1, określa Rada w drodze odrębnych uchwał.

§ 39

1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

2. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, wymaga dla swej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

4a Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 39).

§ 40

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 40).

§ 41

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 41).

R o z d z i a ł VII

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 42

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3 Statutu.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) siedzibę władz,

4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 43

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.

3. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada Gminy w odrębnych statutach sołectw.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 43 ust. 2, 3).

§ 44

1. W razie gdy zajdzie taka konieczność, Rada Gminy może tworzyć także inne jednostki pomocnicze niż sołectwa.

2. Organem uchwałodawczym w innej niż sołectwo jednostce pomocniczej Gminy jest rada tej jednostki, a organem wykonawczym jest zarząd, na czele którego stoi przewodniczący.

3. Organizację i zakres działania, tryb i zasady dokonywania wyborów rad, zarządów i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1, określają statuty tych jednostek, uchwalone przez Radę Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 44 ust. 1, 3).

§ 45

Na zasadach określonych przez Radę Gminy sołtysom oraz przewodniczącym innych jednostek pomocniczych Gminy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 45).

§ 46

Rada Gminy w statucie jednostki pomocniczej określi sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 46).

§  47

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust 1, zobowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

5. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2?4, są wiążące dla osób składających oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.

6. Środki finansowe, o których mowa w ust 2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe, otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczesnego przewodniczącego z co najmniej jednym członkiem organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

§ 48

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

R o z d z i a ł VIII

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 49

1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

? wyboru ? na stanowisko Wójta,

? powołania ? na stanowisko Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy,

? mianowania,

? umowy o pracę.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 49).

§ 50

1. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i jest dniem nawiązania stosunku pracy Wójta. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

4. Rada ustala wynagrodzenie Wójta, stanowi o kierunkach jego działania i przyjmuje sprawozdania z jego działalności.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 50).

§ 51

1. Powołanie i odwołanie Skarbnika i Sekretarza Gminy następuje na wniosek Wójta.

2. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu Skarbnika lub Sekretarza Rada Gminy zobowiązana jest wysłuchać osoby, której wniosek dotyczy.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 52 k.p.)

4. Do dokonywaniu czynności z zakresu stosunku pracy z osobami, których pracy został nawiązany wskutek powołania, właściwy jest Wójt Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/8/03 z dnia 27 marca 2003 r. stwierdzono nieważność § 51 ust. 1, 4).

R o z d z i a ł IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalania.

§ 49

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXXII/272/2001 z dnia 21 września 2001 roku w sprawie Statutu Gminy Podgórzyn.

§ 50

1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Podgórzyn

Wykaz jednostek pomocniczych

1. Sołectwo Borowice

2. Sołectwo Głębock

3. Sołectwo Marczyce

4. Sołectwo Miłków

5. Sołectwo Podgórzyn

6. Sołectwo Przesieka

7. Sołectwo Sosnówka

8. Sołectwo Staniszów

9. Sołectwo Ścięgny

10. Sołectwo Zachełmie

Załącznik nr 4 do Statutu Gminy Podgórzyn

Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Podgórzyn.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie.

3. Gimnazjum w Sosnówce.

4. Szkoła Podstawowa w Podgórzynie.

5. Szkoła Podstawowa w Ścięgnach.

6. Szkoła Podstawowa w Miłkowie.

7. Szkoła Podstawowa w Sosnówce.

8. Szkoła Podstawowa w Staniszowie.

Przedszkola Samorządowe

9. Przedszkole w Podgórzynie.

10. Przedszkole w Miłkowie.

Biblioteki Publiczne

11. Biblioteka w Podgórzynie.

12. Biblioteka w Miłkowie.

13. Biblioteka w Ścięgnach.

14. Biblioteka w Sosnówce.

II. Zakłady budżetowe:

1. Zakład Usług Komunalnych w Podgórzynie zs. w Miłkowie.

Gospodarstwo Pomocnicze przy SP w Miłkowie.

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> Regulamin i Statut GOPS
>> Statut Szkoły Podstawowej w Podgórzynie
>> Statut Szkoły Podstawowej w Sosnówce
>> Statut Szkoły Podstawowej w Ściegnach
>> Statut Gimnazjum w Sosnówce
>> Statut Urzędu Gminy w Podgórzynie